INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I. Správce osobních údajů
Bc. Pavlína Šulhanová(jméno a příjmení, nebo obchodní firma)
1296906(identifikační číslo osoby – IČO)
Újezd 90, Újezd, 78396(sídlo)

II. Účel/y zpracování osobních údajů
I. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

Registrace a vedení pacienta

II. Osobní údaje, které zpracováváme
emailová adresa - osobní
jméno
jméno (nezletilý)
podpis
telefonní číslo - soukromé
věk
věk (nezletilý)
zdravotní stav - údaje o tělesném nebo dušením zdraví, o poskytnutí zdravotních služeb
zdravotní znevýhodnění
zdravotní znevýhodnění (nezletilý)

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
prováděcí vyhláška MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

dle archivačního řádu
Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším klientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším klientem přestanete být, není-li stanoveno jinak.

VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u
  nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat
  s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení
  jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
  určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude
  ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
  svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní
  údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než vyžaduje zákon. Údaje, které o Vás vedeme za
  účelem poskytování služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci, uzavřených smlouvách,
  záručních listech apod.), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za
  účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
  správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme
  automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme
  za účelem poskytování služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných nebo orgánu
  veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho
dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému
zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku
vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále
tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb je zákonným požadavkem.
Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby.